Hämta vår strategi Integrerad IKT som pdf (hämta pdf).

Vi utvecklar en uppföljningsmodell kring Integrerad IKT, PiiS. 


 
Integrerad IKT
Våra förhållningssätt

Förhållningssätt : Integrerad IKT

I Sollentuna vill vi att IKT ska vara en integrerad del i skolans vardag. Vi ser inte IKT som något projekt, inte något vid sidan av, inte något som ska ha sin egen tid, sin egen sal och sina egna mål. Vi ser att IKT-perspektivet ska finnas med överallt och hela tiden. IKT finns med vad vi än gör, vad vi än diskuterar, vad vi än planerar, vad vi än beslutar. Vi ställer inga frågor och ger inga svar utan att ha med oss IKT-perspektivet. Vi kallar det Integrerad IKT.

Förhållningssätt: Mål och medel

Kompetens om IKT, eller digital kompetens, är ett mål för förskola och skola. Alla barn och elever ska ges möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. En vanlig definition av digital kompetens är förmågan att använda datorn för att hämta, kritiskt granska, producera, publicera och utbyta information samt förmåga att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Digital kompetens är också ett medel. Rätt använt blir IKT ett värdefullt redskap i varje enskild elevs lärande, i det lokala utvecklingsarbete som sker på varje enskild förskola och skola, samt i det kommungemensamma utvecklingsarbete vi bedriver.

Förhållningssätt: Olika och lika

Alla våra förskolor och skolor är olika. Friheten att organisera verksamheten och utforma lärandet är stort. Det gör att arbetet med IKT ser olika ut på olika förskolor och skolor. Man gräver där man står och utifrån ett IKT-perspektiv ser man olika behov och olika möjligheter. Man ställer sig frågan: Vad vill vi med vår verksamhet och hur kan IKT vara ett stöd för oss? På varje förskola och skola finns krav på att i det systematiska kvalitetsarbetet tydliggöra hur IKT kan stödja utvecklingen av de lokala målen.

Verksamheterna är olika, men de är också lika i den meningen att vi utifrån en tolkning av styrdokument, egna erfarenheter och studier av aktuell forskning är överens om vissa bärande fundament, som behovet av samarbete, effektiv kommunikation, tydlig målstyrning och variation i lärandet. Oavsett lokala pedagogiska idéer och utvecklingsområden ska varje förskola och skola ansvara för att dessa gemensamma fundament utvecklas. På varje förskola och skola finns därför krav på att i det systematiska kvalitetsarbetet också tydliggöra hur IKT kan stödja utvecklingen av dessa gemensamma fundament.
 
Integrerad IKT
Våra principer

10 styrande principer

  1. Att IKT ska vara ett övergripande perspektiv vid alla processer och alla beslut i våra förskolor och skolor.
  2. Att säkerställa en hög IKT-kompetens hos våra ledare och medarbetare.
  3. Att alla barn och elever ges möjligheter att utveckla en digital kompetens och får tillgång till modern teknik. 
  4. Att en djup kompetens om IKT bidrar till att vi i diskussioner vågar utmana förskolans och skolans normer och traditioner, och dessutom omdefinierar själva lärandet. 
  5. Att IKT stödjer en utveckling där den metodiska mångfalden ökar och där eleverna ges möjligheter att på ett mer varierat sätt redovisa och kommunicera sina kunskaper.
  6. Att IKT stödjer en utveckling där hänsyn tas till varje enskild elevs behov och förutsättningar.
  7. Att IKT sätter entreprenörskap i fokus där eleverna får vara kreativa, pröva egna idéer och lösa problem. 
  8. Att IKT stödjer en utveckling och förstärkning av samarbetet mellan lärare, av ämnesintegration och av ämnessamverkan.
  9. Att IKT förbättrar kommunikationen mellan lärare och elev, hem och skola, samt mellan elever och mellan lärare. 
  10. Att IKT utvecklar former för en ökad digitalisering av det målstyrda arbetet med eleverna, den så kallade IUP-processen.