Pedagogiskt integrerad ikt i Sollentuna, PiiS

PiiS är en utvecklingsmatris och vårt sätt att följa upp hur det går med integrationen av IKT i skolornas pedagogiska verksamhet. Resultatet av den årliga uppföljningen redovisas för ansvariga politiker i barn- och ungdomsnämnden. PiiS är också, och detta är det väsentliga, ett verktyg i skolutvecklingsarbetet. Ett primärt syfte med PiiS matrisen är att den skall stötta skolledning och pedagoger i att identifiera och prioritera kunskapssatsningar och utvecklingsresurser för att maximera nyttan med IKT, dvs 1:1 satsningen. 

PiiS verktyget

Vi har tagit fram ett matrisverktyg som skall underlätta diskussioner och reflektioner kring PiiS. Matrisverktyget hittar du på matrix.edu.sollentuna.se (du måste ha ett skolkonto för att komma åt matrix tjänsten). 
Mer om hur du använder matrix finns i den här filmen av Andreas. 

Du kan se innehållet i den aktuella PiiS matrisen här. Här finns också en länk till pdf som du t.ex. kan sprida inför PiiS sessioner. 

Mer om PiiS
Bakgrund - de första tankarna kring en utvärderingsmodell

Notera. Vi tar fram en PiiS matris som ersätter tanken med ett PIIS index. 
Vill du se matrisen så klicka på länken högst upp på sidan!
Informationen nedan är alltså hur vi tänkte i första skedet.

PIIS index är ett sätt att mäta utvecklingen för Pedagogiskt integrerad IKT i Sollentuna, dvs. i vilken omfattning skolorna och pedagogerna konkret utnyttjar IKT för personligt och organisatoriskt lärande, utveckling av pedagogiska processer och ett omdefinierat arbetssätt. 

Tolv stycken indikatorer har valts ut som representerar förändringar som följd av att IKT integreras i verksamheten. Se vidare presentationen nedan. 

PIIS index, uppföljningsmodell


Förändringar kan sägas ha nått följande generella utvecklingsstadier baserat på ett PIIS index mellan 6 och 48. Resultat första PiiS mätningen, maj 2012
Enligt PiiS index metoden
(endast tillgängligt för rektorer i kommunala skolor i Sollentuna).