21st century skills

I USA anser man att utbildningsprogrammen i såväl skola som högre utbildning bättre måste utformas så att dessa ger förutsättningar och generella kunskaper (generic skills/general skills) som efterfrågas i det moderna samhället. Allt detta beskrivs i ramverket ”21st century skills” (Kunskaper för 2000- talet). Det kan sägas vara USA's motsvarighet på den europeiska referensramen för nyckelkompetenser för livslångt lärande som EU- kommissionen har fastställt. I båda dessa ramverk betonas vikten att lära sig kommunicera, att använda kritiskt tänkande och att lära sig att lära. 

Beskrivning av det amerikanska ramverket för 21:a århundradets färdigheter.

Comments